HỒ SƠ HỘ THẦN

Bộ lọc: 2 sao

Hỏa Thương

Kỵ Binh ( Thủy)

Kỵ Binh ( Nhật)

Kỵ Binh ( Nguyệt)

Kỵ Binh ( Mộc)

Kỵ Binh ( Hỏa)

Tượng Binh ( Thủy)

Tượng Binh ( Nhật)

Tượng Binh (Mộc)

Tượng Binh ( Nguyệt)

Tượng Binh (Hỏa)

Pháo Binh ( Thủy)

1 2 3 6