60.000đ

1 gói tăng cường 5 thẻ

z

1.080.000đ

1 hộp gồm 18 gói tăng cường (5x18 = 90 thẻ)

z