60.000đ

1 gói

1 gói có 5 thẻ SS1+ ngẫu nhiên

720.000đ

1 Hộp 12 gói

Hộp gồm 12 gói, mỗi gói 5 thẻ SS1+ ngẫu nhiên