HỒ SƠ HỘ THẦN

Thủy Binh ( Nguyệt)

Thủy Binh ( Mộc)

Thủy Binh ( Hỏa)

Bộ Binh ( Thủy)

Bộ Binh ( Nhật)

Bộ Binh ( Nguyệt)

Bộ Binh ( Mộc)

Bộ Binh ( Hỏa)

Ma Vú Dài

Yết Kiêu

Thượng Dương Hoàng Hậu

Lê Uy Mục

1 2 3 4 5 7