HỒ SƠ HỘ THẦN

Pháo Binh ( Thủy)

Pháo Binh ( Nhật)

Pháo Binh ( Nguyệt)

Pháo Binh ( Mộc)

Pháo Binh ( Hỏa)

Xạ Thủ (Thủy)

Xạ Thủ (Nhật)

Xạ Thủ (Nguyệt)

Xạ Thủ ( Mộc)

Xạ Thủ ( Hỏa)

Thủy Binh ( Thủy)

Thủy Binh ( Nhật)

1 2 3 4 7