HỒ SƠ HỘ THẦN

Thiên Tử Quân

Thái Ất Thần Kinh

Sâm Ngọc Linh

Sắc Thư

Phong Hỏa Đài

Phi Tiêu

Ngọc Tỷ Truyền Quốc

Hỏa Lò

Hộ Tâm Phiến

Đoản Kiếm

Cống Phẩm

Cờ Lệnh

1 2