HỒ SƠ HỘ THẦN

Long Bào

Hỏa Thương

Hầm Chông

Dây Tiên Trói Giặc

Bẫy Lưới

Ống Nhòm

Song Xỉ

Văn Hương Mỹ Tửu

Trà Cung Đình

Thuốc Trị Thương

Thuẫn

Chiếu Chỉ Thu Hồi

1 2